Moms på? Eller med andre ord: Hvad er en byggegrund?

“Det afgørende for udfaldet var, om salget af ejendommen skulle anses for at være salg af en byggegrund eller en gammel bygning med grund, når udgangspunktet var, at pakhuset skulle nedrives.”

Vi spoler lige…

I en nylig afgørelse skriver Taksationskommissionen for Sjælland m.v. at den betydelige tvivl der er rejst om SKATs fortolkning af begrebet ‘byggegrunde’ må stille spørgsmål ved rigtigheden af det i sagen foreliggende bindende forhåndstilsagn, hvorfor ekspropriationskommissionens afgørelse om ikke at tillægge moms til en ekspropriationserstatning blev stadfæstet.

Taksationskommissionens praksis har igennem årene været, at kommissionen ingen selvstændig beføjelse har i relation til aktuel skattelovgivning, som måtte omfatte eksproprierede ejendomme, og henvist til at dette henhører under SKAT. Man har afvist, at det er kommissionens opgave at vurdere om den der afstår en ejendom er momspligtig, og at værdien af det eksproprierede er uafhængig af, om ejeren er momspligtig eller ej.

Dette udgangspunkt har ændret sig med denne afgørelse, hvor man forholder sig til den konkrete momsproblemstilling, da kommissionen konkluderer at: “Det forhold, at der med EU-dommen er rejst så betydelig tvivl om grundlæggende elementer i SKATs fortolkning af momspligt vedrørende byggegrunde, indebærer, at den bindende forhåndsbesked ikke kan lægges til grund for stillingtagen til, om ekspropriationserstatningen skal tillægges moms eller ej. … Taksationskommissionen bemærker i øvrigt at det ikke findes rimeligt at det er lodsejere, som har været udsat for ekspropriation, der må bærer byrden for den uklarhed, der hersker..”

Sagen kort

Sagen handler om et pakhus i Odense Kommune, der blev eksproprieret i sin helhed og som var planlagt til delvis nedrivning samt ombygning til ungdomsboliger.

Ejendommen blev solgt over to omgange. Pakhuset var under begge køb fuldstændig intakt, og nedrivningen var ikke påbegyndt, da transaktionerne fandt sted.

Spørgsmålet i sagen lød på, om transaktionerne var momspligtige eller ej. Det afgørende for udfaldet var, om salget af ejendommen skulle anses for at være salg af en byggegrund eller en gammel bygning med grund, når udgangspunktet var, at pakhuset skulle nedrives. Parterne havde i den forbindelse indhentet en bindende forhåndsbesked fra SKAT.

I Skatteministeriets vejledning fra 2010 omhandlende de nye regler om moms på fast ejendom fremgår dog, at hvis leveringen af en gammel bygning med tilhørende grund sker med henblik på opførelse af en ny bygning, så skal transaktionen anses for at være en levering af en byggegrund, hvilket indebærer at overdragelsen skal tillægges moms.

Det afgørende er således, hvilken hensigt der lå bag leveringen af den faste ejendom, og om køber har kunnet dokumentere både vilje og evne til at nedrive den eksisterende ejendom.

Spørgsmålet blev efter anmodning fra Vestre Landsret forelagt EU-Domstolen, som konkluderede, at “bedømmelsen af, om transaktionerne er leveringer af en byggegrund eller en gammel bygning, skal være objektiv og foretages på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted.”

Ejendommen var intakt og fuldt funktionsdygtigt på tidspunktet for transaktionen, hvorfor der altså efter EU-Domstolens konklusion var en bygning på ejendommen, og det derfor ikke kunne betegnes som en tom byggegrund. EU-domstolen fastslog dermed, at fortolkningen foretaget af de danske skattemyndigheder ikke er forenelig med EU-reglerne på det konkrete område.

Fremadrettet

Momsspørgsmålet omkring fast ejendom contra byggegrund er næppe afklaret helt generelt, da nærværende afgørelse må betegnes som meget konkret begrundet, men det giver anledning til at man fremadrettet medtager moms i ekspropriationsretlig sammenhæng.

I forbindelse med ekspropriation skal man derfor fremadrettet være meget opmærksom på at medtage momsspørgsmålet i forbindelse med fastsættelse af erstatning, og også hvorledes erstatning sammensættes, da ikke alle erstatningsposter er momsbelagt.

Vil du vide mere?

Regitze Elmsted, reee@cowi.com, +45 5640 4704, LinkedIn

Morten Krebs, mtk@cowi.com, +45 5640 1047, LinkedIn

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s