Når et projekt skifter karakter, skal hjemlen følge med – ny sag om ekspropriationshjemmel

Parkeringskælder under torv.jpg

En ny sag fra Byretten i Viborg viser, hvor vigtigt det er at vælge korrekt ekspropriationshjemmel.

En kommune planlagde at etablere et underjordisk parkeringsanlæg under byens torv. Det var i den forbindelse nødvendigt at etablere jordankre under de omkringliggende ejendomme for at støtte sidevæggene i anlægsfasen. Efter anlægsfasen havde jordankrene ingen funktion og skulle derfor skæres over.

Kommunen henvendte sig til lodsejerne og forklarede om projektet og forsøgte at få frivillige aftaler i stand, så der kunne etableres jordankre under deres ejendomme uden brug af ekspropriation.

Lodsejerne havde forskellige årsager til, at de ikke ønskede frivillige aftaler, og dermed måtte kommunen forberede sig på at ekspropriere til formålet.

Parkeringskælderen var placeret under offentlig vej, og da parkeringskælderen var til brug for offentligheden, blev det vurderet, at der både fandtes hjemmel i Vejloven og Planloven til projektet. Dog omfattede den udarbejdede lokalplan alene torvet og ikke de omkringliggende bygninger, hvorunder jordankrene skulle placeres.

Kommunen valgte derfor at forberede ekspropriation efter Vejloven.

Idet kommunen ikke selv skulle drifte parkeringskælderen, blev der sideløbende gennemført forhandlinger med en entreprenør omkring parkeringskælderens drift og ejerskab. Parkeringskælderen blev derefter overdraget til entreprenøren, der skulle drifte ejendommen på de givne vilkår med adgang for offentligheden.

Ejendomskonstruktionen for parkeringshuset under torvet blev derfor bygning på fremmed grund.

Kort efter gennemførte kommunen ekspropriationen med Vejloven som hjemmel.

Ekspropriationen blev påklaget til Vejdirektoratet, der afgjorde, at kommunen ikke havde hjemmel i Vejloven til at ekspropriere til afstivning under byggefasen til en to-etagers, privat parkeringskælder under offentlig vej.

Vejdirektoratet lagde vægt på, at bygning på fremmed grund ikke kunne rummes under begrebet “offentlig vej”, men derimod var et privat anlæg, hvor offentligheden havde adgang.

Vejlovens § 96 giver mulighed for ekspropriation til fordel for en privat virksomhed, hvis der er tale om at ekspropriere til forbedret vejadgang, stianlæg etc. som er nødvendigt for almenvellet.

Bestemmelsen kan ikke udstrækkes til at omfatte selvstændig ekspropriation til private anlæg.

Det faktum, at der ovenpå parkeringskælderen fortsat skulle være offentlig vej, Torvet, var uden betydning for ekspropriation til jordankrene, da disse efter etablering af parkeringskælderen ikke længere havde en stabiliserende funktion for den offentlige vej, og derfor blev skåret over.

Jordankrene var således ikke med til at sikre offentlig vej, men havde alene funktion under anlæggelse af den private parkeringskælder.

Sagen blev indbragt for retten og viser, at selvom der indledningsvis var hjemmel i Vejloven til ekspropriation, så skiftede projektet karakter ved overdragelsen af parkeringskælderen til en privat aktør.

Byretten fandt derfor i lighed med Vejdirektoratet, at kommunen ikke havde hjemmel til at gennemføre en ekspropriation, da der – efter overdragelsen af anlægget til entreprenøren – var tale om ekspropriation til et privat anlæg.

Indledningsvist havde kommunen efter alt at dømme fat i den rigtige hjemmel ved valg af Vejloven.

På tidspunktet for ekspropriationen havde projektet skiftet karakter i væsentlig grad, hvorefter der ikke længere var hjemmel i Vejloven til gennemførsel af ekspropriationen.

Sagen viser, at den eksproprierende myndighed skal være meget opmærksom, hvis forudsætningerne for valg af hjemmel ændres undervejs i projektet.

I lighed med læringen fra andre sager om hjemmelsgrundlag må myndigheden gennem hele projektet vurdere, om det valgte hjemmelsgrundlag rummer hele projektet, eller om der skal ændres hjemmel og fremgangsmåde på baggrund af de ændringer, der i øvrigt sker i projektet.

Kommunen valgte endeligt en retlig lovliggørelse med vedtagelse af en lokalplan, der giver mulighed for ekspropriation til jordankrene. Således er hjemmelsgrundlaget på plads til ekspropriation med hjemmel i Planloven.

Hos COWI har vi stor erfaring i projektstyring såvel som vejledning af eksproprierende myndighed uanset hvor i processen, de befinder sig. Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at få dommen tilsendt, så kontakt meget gerne:

Mads Sanddal Jeppesen, Head of Section, msje@cowi.com, tlf. 24 69 66 42 LinkedIn

Morten Krebs, Udviklingschef, mtk@cowi.com, tlf. 23 31 34 07 LinkedIn

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s