Smil, ekspropriation eller aftale – Part 4

Når man er blevet eksproprieret eller har indgået en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, vil det i mange tilfælde medføre, at lodsejer modtager erstatning i form af et pengebeløb. I nogle tilfælde rejses spørgsmålet, om dette pengebeløb er skattefrit for lodsejer eller om en andel skal gå til det store fællesskab.  

En af nøgleparagrafferne er Ejendomsanvancebeskatningslovens § 11 stk. 1., der siger at fortjeneste indvundet ved ekspropriation ikke er skattepligtigt.  

Ejendomsavancebeskatningsloven gælder imidlertid kun om fortjeneste ved salg af ejendomme. Hvad med erstatning som ikke omhandler ejendommen, men noget andet?  

Der er mange typer af ekspropriationserstatninger som har indflydelse på skattepligten. Samtidig er der også konkrete forhold hos lodsejer som kan have betydning.  

Derfor vil det også være COWIs klare anbefaling, at lodsejer altid søger rådgivning om skatteforhold i forbindelse udbetaling af ekspropriationserstatning eller erstatning udbetalt på bagrund af frivillig aftale.  

Dog er der hovedregler som kan illustreres med et par eksempler. Det kan overordnet nævnes, at erstatninger, som ikke kan henføres som indtægter til lodsejers erhverv, som udgangspunkt vil være skattefrie.  

Eksempel 1  

Der eksproprieres en hektar landbrugsareal til udvidelse af en ny motorvej. Landmanden lever af at dyrke jorden, ikke sælge jorden, så erstatningen for erhvervelse af selve landbrugsarealet vil være skattefrit jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 11 stk. 1. Til gengæld vil den afgrødeerstatning som lodsejer modtager, være skattepligtig, idet afgrødeerstatningen træder i stedet for en indtægt, som landmanden ellers skulle have betalt skat af.  

Eksempel 2 

Nu er det en planteskole, som bliver eksproprieret. Planteskolen har plantet nogle elmetræer, som må fjernes i forbindelse med et offentligt anlægsprojekt. Såfremt elmetræerne ikke kan genplantes et andet sted på planteskolen, så må anlægsmyndigheden erhverve træerne. Erstatningen for træerne vil som udgangspunkt være skattepligtig, idet denne indtægt træder i stedet for en indtægt som planteskolen ellers ville være beskattet af ved et salg af træerne, idet planteskolen lever af at sælge træer. 

Såfremt en privat boligejer havde fire store elmetræer stående i sin have, som måtte fjernes fordi træerne kommer for tæt på et nyt køreledningsanlæg til jernbanen, vil erstatning for træerne være skattefri, idet træerne ikke er en del af lodsejers virksomhed.   

Ovenstående eksempler tydeliggør, at én type erstatning i nogle situationer kan være skattefri, mens den i andre situationer kan være skattepligtig, alt afhængig af lodsejers egne skatteforhold samt erstatningstypen.  Det kan derfor være vanskeligt for den enkelte lodsejer at gennemskue om én erstatningstype er skattefri eller ej, så derfor bør lodsejer altid få afklaret disse forhold, så ubehagelige overraskelser undgås.   

Opdatering

Efter blogindlægget er blevet offentliggjort har vi fået en henvendelse fra SEGES, Jura & Skat, som kunne berette om et projekt, hvor en landmand indgik en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår om afståelse af et areal, hvorpå der var plantet juletræer med henblik på videresalg.

Landmanden har ret til at skove alle juletræerne på arealet indtil 2024.

Køberen af arealet betalte – udover købesummen for arealet – et kompensationsbeløb, dækkende erstatning for alle allerede ødelagte træer og for alle fremtidige træer, som enten ødelægges/beskadiges af køberen i forbindelse med dennes råden over arealet, eller som ikke kan skoves inden 2024.

Skatterådet henviste til, at træer på roden udgør en del af den faste ejendom.

Avance opnået i forbindelse med modtagelse af kompensationsbeløbet var derfor skattefritaget efter bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt.

For de mere interesserede kan Skatterådets svar læses her og der står i øvrigt også en besvarelse, der omhandler ekspropriationsvilje, som vi har behandlet i et af vores tidligere indlæg. Vi takker SEGES – der førte sagen i Skatterådet – mange gange for deres input og er glade for at bloggen dermed bliver levende med nyligt indvundne erfaringer. Og det understreger i særdeleshed vigtigheden af, hvordan en aftale udformes og hvordan erstatninger opgøres.

Vil du vide mere…

Jes Høgsberg Lind, jehl@cowi.com, +45 5640 1732, LinkedIn

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s