Undgå at fortiden kommer i vejen for fremtiden

Arkæologi

En stigende befolkningstilvækst, et ønske om forbedret regional infrastruktur eller måske nye rammer for sundhedsvæsnet. Årsagerne til at inddrage arealer til mere intensiv udnyttelse kan være mange. Som oftest vil en bevilling til realisering af et anlægsprojekt være forbundet med en forventning om, at projektet løses inden for de fastsatte rammer. Og måske du har prøvet det – forsinkelser i et ellers velplanlagt projekt som følge af vores fælles fortid og de kulturspor vore fjerne forfædre har efterladt.

Museumsloven bestemmer at væsentlige fortidsminder skal sikres, når der bl.a. udføres anlægsarbejder. For bygherre kan dette lovmæssige krav have vidtgående konsekvenser. De egentlige udgravninger bekostes nemlig i udgangspunktet af bygherren. Samtidigt er der mulighed for, at anlægsarbejdet må stilles i bero, medens museet foretager det nødvendige arbejde. Har dette ikke været påregnet i den forudgående projektplanlægning, vil en naturlig følge heraf være en fordyrelse og forsinkelse af projektet. En indsats kan dog gives for, at minimere projektrisikoen. Faktisk kan en stor del arbejde klares fra skrivebordet.

En opfordring må lyde til en tidlig inddragelse det lokale museum, for drøftelse af behov og omfang af arkæologiske forundersøgelser. Dette kan virke afklarende for både budget og tidsplan. Med forudsætning for et fleksibelt anlægsprojekt kan der eventuelt også ske tilpasning, således projektets placering ændres til der, hvor risikoen for at påtræffe fortidsminder er mindst mulig (i forhold til de omkringliggende arealer). Men hvorledes vurderes påregnelighed for at påtræffe fortidsminder?

Flere aspekter kan tages i betragtning og herunder igennem diverse WebGIS løsninger. Slots- og Kulturstyrelsens kortløsning ”Fund og Fortidsminder” viser, hvor der tidligere er gjort fund. Nogle fortidsminder vil stå frem som nedgravninger eller hævelser i landskabet (f.eks. gravhøje og volde) og til dette er anvendelse af skyggekort ideelt. Skyggekort kan ligeledes hjælpe med, at se terrænet under genstande som træer. Nogle fortidsminder kan være skjult yderligere, men komme til udtryk ved afgrøders vækst på markerne (positive og negative afgrødespor). Gode vækstbetingelser kan eventuelt betyde, at der tidligere har været gravet ud til under muldlaget til f.eks. stolpehuller. Dårlige vækstbetingelser kan eventuelt skyldes et stenfundament under jorden. COWI har gjort en samling af ortofoto tilgængeligt på Kortal hvilket kan anvendes til formålet.