Totalentrepriser og ledningsomlægninger

På flere af Danmarks største anlægsprojekter støder vi jævnligt på udfordringer i krydsfeltet mellem ledningsejere og anlægsmyndigheder.

I de senere år har der været en klar tendens til, at anlægsmyndighederne vælger at udbyde deres projekter i totalentreprise. Totalentreprise medfører, at den udførende entreprenør bl.a. har en betydelig indflydelse på det endelige design og de udførelsesmetoder, der anvendes på et projekt.

Forud for gennemførelsen af et anlægsprojekt skal der som led i de ‘forberedende arbejder’ fjernes og omlægges ledningsanlæg tilhørende forsynings- og teleselskaber mv. I den forbindelse kan der opstå komplekse udfordringer, når der ikke forligger et detaljeret projekt (totalentreprise).

COWI har et indgående kendskab til de udfordringer, som såvel anlægsmyndigheder som ledningsejere støder på i den forbindelse, herunder f.eks. uafklarede vejprojekter, ukendte udførelsesmetoder og fleksible entreprisegrænser for projektets gennemførelse. Ovenstående er forhold, som ledningsejere må tage i betragtning i forbindelse med omlægning mv. af ledningsanlæg, der skyldes et anlægsprojekt.

Eksempler på udfordringer

Uafklarede vejprojekter

Et vejprojekt, der ikke er fastlagt endeligt i forbindelse med et større anlægsarbejde, kan f.eks. betyde, at ‘bløde ledninger’ (f.eks. el- og telekabler) ofte skal omlægges mere end én gang. Dette kan føre til, at ledningsomlægningerne – i omkostningsmæssig henseende – bør udføres i tæt samarbejde med – eller måske endda af – totalentreprenøren.

Fleksible entreprisegrænser

Ligeledes kan fastsættelsen af projektets entreprisegrænser føre til, at omlægning mv. af ledningsanlæg besværliggøres eller fordyres. F.eks. kan en indskrænkning af totalentreprenørens friheder for så vidt angår design og udførelse føre til en begrænset fleksibilitet for totalentreprenøren. Dette vil typisk kunne medføre en betragtelig fordyrelse af projektet. Omvendt vil ledningsejeren normalt have behov for relativt forud fastsatte rammer for, hvor fremtidige ledningsanlæg kan placeres, således at ledningsanlæg ikke kolliderer med anlægsprojektet.

Ukendte udførelsesmetoder

En ukendt udførelsesmetode kan også spænde ben for såvel anlægsmyndighedens som ledningsejerens planer. Som eksempel kan nævnes det tilfælde, at jordens bæreevne ikke er tilstrækkelig. Vælger totalentreprenøren en almindelig (men bekostelig) udskiftning af jord, kan det have konsekvenser for ledningsanlægget, idet ledningsejeren stadig vil kunne få adgang til sine ledningsanlæg efterfølgende. Dette er ikke muligt, hvis jorden forstærkes som f.eks. ved kalkstabilisering eller jordarmering. Ved at løse blødbundsproblemer med fundering f.eks. ved at etablere pæle, risikerer ledningsejeren f.eks. (1) at hans nyetablerede ledningsanlæg ødelægges, hvis ikke totalentreprenøren udviser tilstrækkelig agtpågivenhed, og (2) at totalentreprenøren af hensyn til optimal placering af pæle anmoder om, at ledningsanlæggene flyttes på ny.

Erfaringer

Det er vores erfaring, at totalentrepriser ofte har den helt overordnede (og ofte uhensigtsmæssige) virkning, at ledningsejeren tvinges til at fastlægge et ledningstracé ud fra teoretiske betragtninger omkring de arealer, som en totalentreprenør i fremtiden skal have til rådighed i forbindelse med udførelsen. Disse arealer kan i sagens natur ændres og endda betydeligt, når totalentreprenøren har færdiggjort sit detaljerede design.

Konsekvensen heraf kan for ledningsejeren f.eks. være, at ledningsomlægningerne er blevet “for korte”, dvs. at entreprenøren breder sig ud over det oprindeligt forudsatte areal, og at ledningsejeren derfor skal omlægge sine ledninger yderligere Den modsatte situation kan også opstå, hvor entreprenøren har optimeret sit pladsbehov og derved indskrænker entreprisegrænsen, således at ledningsejeren har foretaget unødvendige ledningsomlægninger. Begge situationer har til følge, at ledningsejeren påføres omkostninger. Ligeledes kan ledningsomlægningerne risikeres udført i arealer, der anlægsteknisk ikke er optimale, som f.eks. blød bund, beskyttede eller fredede arealer. Endelig kan ledningsejeren risikere, at skulle flytte sine ledninger af hensyn til ledningsprojektet mere end én gang.

COWI har løsningerne

Ovenstående udfordringer kan COWI være behjælpelige med at løse. COWI har en 360o tilgang til alle de projekter, hvor vi er involveret. COWI har fungeret som rådgiver for anlægsmyndigheder i alle faser af et projekt. Endvidere har vi adskillige års erfaring med totalentrepriser via vores virke som rådgiver for flere af Skandinaviens største entreprenørvirksomheder. Endelig rådgiver vi også flere af Danmarks største forsyningsvirksomheder.

Vi starter altid et anlægsprojekt med at identificere de ledningsanlæg, som forventes berørt, med henblik på at inddrage ledningsejeren så tidligt i processen som overhovedet muligt. Derved får vi kortlagt ledningsejernes og anlægsmyndighedens behov og udfordringer i forhold til at udbyde et anlægsprojekt som totalentreprise. Både inden og under udførelsen af totalentrepriser fungerer vi som mellemmand for ledningsejere, anlægsmyndighed og totalentreprenøren. Herved er vi i stand til at belyse en problemstilling nuanceret Derved er vi også med til at sikre de mest hensigtsmæssige tekniske løsninger, og at de valgte løsninger samfundsøkonomisk optimeres.

Vil du vide mere?

Anette Brink Jansson, specialist i ledningskoordinering
abjo@cowi.dk
56 40 12 76