Sagen om Vintapperrampen

Det centrale spørgsmål i sagen var, om gæsteprincippet skulle anses for fraveget ved en tinglyst ledningsdeklaration. Derudover var spørgsmålet, om ledningsejerens forpligtelse i medfør af gæsteprincippet til at betale for “arbejder på ledninger” også omfatter tekniske foranstaltninger, der udføres som et alternativ til fjernelse eller egentlig omlægning af en ledning.

Vintapperrampen
Vintapperrampen forbinder Lyngby Omfartsvej med Motorring 3

Højesterets flertal fandt ikke, at den tinglyste ledningsdeklaration indebar en fravigelse af gæsteprincippet. Højesterets flertal udtalte, at en fravigelse af gæsteprincippet kan være byrdefuld for arealejeren, og at det kræver klare holdepunkter, såfremt gæsteprincippet skal anses for fraveget. Ledningsejeren har derfor bevisbyrden for, at der er aftalt en fravigelse af gæsteprincippet, og når der ikke er betalt vederlag til arealejeren ved etablering af ledningen, må en aftale om anbringelse af ledninger på et areal som udgangspunkt fortolkes indskrænkende. Det gælder i særlig grad, hvor aftalen er en standarddeklaration formuleret af ledningsejeren alene.

Højesteret stadfæstede derved Østre Landsrets dom og fandt, at den i sagen omhandlende ledningsdeklaration var en standarddeklaration til beskyttelse af ledningen, som ikke indebar en fravigelse af gæsteprincippet. Derudover fastslog Højesteret, at bestemmelsen i vejlovens § 106, stk.1, om at ledningsejeren skal bekoste arbejder på ledninger, også omfatter andre tekniske løsninger, når disse løsninger er alternativer til fjernelse eller egentlig omlægning af en ledning.

Dommen er meget central i flere henseender. Vigtigst er det, at dommen fastslår, at en tinglyst ledningsdeklaration ikke i sig selv indebærer, at gæsteprincippet er fraveget. Dette afhænger af deklarationens nærmere indhold, og i den forbindelse har det formentlig særlig betydning, om ledningsejeren til arealejeren har betalt vederlag for anbringelsen af ledningsanlægget. Dommen giver bl.a. anledning til, at ledningsejere og arealejere skal være særligt opmærksomme på:

›      om eksisterende ledningsdeklarationer om muligt bør ændres eller suppleres samt hvorledes ledningsdeklarationer bør udformes fremadrettet,

›      om der skal betales vederlag – og i givet fald hvilket vederlag – til arealejeren for anbringelse af ledningsanlæg på arealejerens ejendom,

›      om ledningsdeklarationen er en standarddeklaration eller er forhandlet med arealejeren,

›      om arealejeren overholder sin loyalitetspligt både i forbindelse med beskyttelse og flytning af ledningen.

Hvis du har spørgsmål til dommen og dens konsekvenser, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Peter Mortensen, chefspecialist i ejendomsret
pemo@cowi.dk, 5640 2452

René A. Agut Frydshou , seniorspecialist i ledningsret
rafr@cowi.dk, 4176 0130