Nyt om gæsteprincippet – når gæsten ikke er inviteret

I de situationer, hvor en ledning ligger som gæst, kan det påføre forsyningsselskaber store udgifter, hvis ledningen skal flyttes. Af denne grund er det ofte et ønske for forsyningsselskaber at fravige gæsteprincippet ved en ledningsdeklaration, når ledninger anbringes på en ejendom.

Hvis en lodsejer ikke ønsker en ledningsdeklaration, der indebærer en fravigelse af gæsteprincippet, aktualiseres spørgsmålet om, hvorvidt forsyningsselskabet kan pålægge en sådan ledningsdeklaration ved ekspropriation.

Ekspropriationskommissionen har i en række nylige kendelser forholdt sig til, (1) om et forsyningsselskab ved ekspropriation kan pålægge en ledningsdeklaration, der indebærer en fravigelse af gæsteprincippet, og (2) hvilken erstatning der i givet fald skal betales til lodsejeren.

Gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren “som gæst” skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

20161015_100342.jpg

(1) Fravigelse af gæsteprincippet ved ekspropriation

Der skulle i den konkrete sag etableres et kabelanlæg bestående af 2 stk. 220 kV kabler på en række ejendomme i forbindelse med nettilslutning af 600 MW havvindmøller på Kriegers Flak. Anlægget berørte 72 lodsejere fordelt på 78 ejendomme. På det tidspunkt, hvor sagerne blev behandlet af Ekspropriationskommissionen, var det lykkedes forsyningsselskabet at indgå frivillige aftaler med 61 lodsejere og 64 ejendomme om både deklarationstekst og erstatning. Der var 11 lodsejere fordelt på 14 ejendomme, som det ikke var muligt at indgå frivillige aftaler med.

Lodsejerne gjorde i de konkrete sager gældende, at gæsteprincippet kun kunne fraviges ved aftale og ikke ved ekspropriation. Dette synspunkt afviste Ekspropriationskommissionen og udtalte, at der kan eksproprieres til fravigelse af gæsteprincippet, hvis der i lovgivningen er hjemmel til at foretage ekspropriation til det pågældende ledningsanlæg, og at ekspropriationsbetingelserne konkret er opfyldt.

Ekspropriationskommissionen lagde bl.a. vægt på, at deklarationsteksterne om fravigelse af gæsteprincippet var en præcisering af hidtil anvendte deklarationstekster, og at de ikke gik videre end påkrævet efter formålet.

Ekspropriationskommissionen udtalte, at “det er i overensstemmelse med fast ekspropriationspraksis, såvel i Jylland som på øerne, at ledningsanlæg på privat ejendom ligger på tilstedeværelses-vilkår, og at gæsteprincippet dermed fraviges.”

COWIs bemærkninger:

Kendelserne er interessante, da de indeholder en stillingtagen til ét af ekspropriationsrettens centrale forhold: nødvendighedskriteriet.

Ekspropriationskommissionen kommer i kendelserne frem til, at det pågældende ledningsanlæg er så vigtigt for forsyningssikkerheden, at kablerne skal ligge med fuld tilstedeværelsesret og altså ikke som gæster, der ellers er udgangspunktet, hvis andet ikke er aftalt.

Synspunktet er formentlig korrekt, men efterlader en række spørgsmål. For hvilke andre former for forsyning kan berettige, at der eksproprieres til fordel herfor, herunder ved fravigelse af gæsteprincippet? Er det kun overordnet forsyningssikkerhed, der kan berettige sådanne indgreb, eller vil det også kunne ske til fordel for et kommunalt forsyningsselskab? Er det rimeligt, at det kun er forsyningsselskaber med ekspropriationshjemmel, som vil kunne opnå denne gunstige retsstilling ved ekspropriation? Hvad med private selskaber som fx forsyner borgerne med internet, telefon mv.?

COWI bistår ofte anlægsmyndigheder, ledningsejere, lodsejere og andre i forbindelse med anlægsprojekter og har derfor en vidtgående og mangeårig erfaring med, hvorledes man tilrettelægger ledningsarbejder, så de ovenstående udfordringer minimeres. En måde at gøre dette på er fx at sikre en god og smidig dialog mellem forsyningsselskaber og lodsejere, så det ikke bliver nødvendigt med ekspropriation, hvilket naturligvis er særlig relevant for forsyningsselskaber, der ikke har hjemmel til at ekspropriere til deres ledningsanlæg.

(2) Erstatning for fravigelse af gæsteprincippet

I de omhandlende kendelser gjorde lodsejerne i forhold til erstatningsfastsættelsen gældende, at erstatningen skulle fastsættes ud fra den værdiforringelse, som ejendommen ville få, hvis de pågældende ledninger blev anlagt med fuld tilstedeværelsesret, og at landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord ikke regulerer dette spørgsmål. Der blev i den forbindelse henvist til, at erstatningen skal fastsættes til de samlede omkostninger til omlægninger ved fremtidig ændret brug, og at erstatningen herfor skal fastsættes over evig tid.

Dette synspunkt fik ejerne ikke medhold i, og Ekspropriationskommissionen udtalte, at de lodsejere, der var en del af ekspropriationssagerne, ud fra en lighedsbetragtning skulle stilles på samme måde som de lodsejere, der havde indgået frivillige aftaler med forsyningsselskabet.

Kommissionen fulgte herefter ved erstatningsfastsættelsen de principper, som forsyningsselskabet havde lagt til grund ved indgåelse af frivillige aftaler, og som tog udgangspunkt i taksterne fra landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord. Lodsejerne blev herefter tilkendt deklarationserstatning på 3,11 kr. pr. m² og tracélængdeerstatning på 27,35 kr. pr. m².

COWIs bemærkninger:

Kendelserne er også interessante i forhold til erstatningsfastsættelsen, da lodsejerne tilkendes erstatning med udgangspunkt i taksterne fra landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord, uanset, at det fremgår direkte af deklarationsteksterne, at gæsteprincippet er fraveget.

Kendelserne lægger således til grund, at erstatningsfastsættelsen ved pålæg af ledningsdeklarationer, der indeholder en fravigelse af gæsteprincippet, følger de “sædvanlige” erstatningstakster.

Lodsejernes synspunkt, om at der skal ydes et særskilt vederlag for det indgreb, som en fravigelse af gæsteprincippet udtrykker, blev altså ikke fulgt af Ekspropriationskommissionen.

Med kendelserne gør Ekspropriationskommissionen efter COWIs opfattelse op med det synspunkt, som mange lodsejere har, nemlig at en fravigelse af gæsteprincippet medfører værdiforringelse af ejendommen, og at dette skal udløse en særskilt erstatning. Uanset at lodsejerne ikke har aktualiseret et tab ved pålæg af ledningsservitutterne, er det uomtvistet, at lodsejerne ikke fremadrettet vil kunne udnytte deres ejendom på samme måde som hidtil, uden at dette vil medføre omkostninger for lodsejerne.

Landbrug og Fødevarer har netop indbragt Ekspropriationskommisionens kendelser for domstolene. Det bliver spændende at følge udviklingen.

Hvis du vil vide mere om, hvilken betydning Ekspropriationskommisionens kendelser har for dit konkrete projekt, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Tue Trier Bing – tubi@cowi.com

Stine Møller Boye – smbo@cowi.com

René A. Agut Frydshou – rafr@cowi.com