Fælles driftsoverenskomst giver godt klima “Medfinansiering til gavn for borgerne og bylivet”

Musicon1.jpg

I byområdet Musicon i Roskilde driver og vedligeholder kommunen en stor park, Rabalderparken. Her kører områdets beboere på skaterramper og slapper af ved søen og på de store græsarealer.

I forbindelse med udviklingen af parken blev det besluttet, i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning (nu FORS), at parken også skulle anvendes til klimasikring af det samlede område. Parkens skaterrampe blev derfor udformet som en stor overjordisk kanal, der kan lede store mængder regnvand væk fra boligområderne til forsinkelsesbassiner og derfra videre ud i kloaknettet i kontrollerede mængder. Søen i parken er et åbent regnvandsbassin, og den resterende del af parken har underjordiske bassiner og afgasningsanlæg – parken vandt i 2013 Bæredygtig Beton Prisen, med COWI som rådgiver.

Musicon2

Det er Roskilde Kommune, der driver og vedligeholder Rabalderparken, mens FORS har ansvaret for de forsyningstekniske anlæg. Da Rabalderparken opfylder to formål af forskellig karakter nemlig almindelig park og spildevandteknisk anlæg, er der behov for, at Kommunen og FORS indgår en aftale om drift og vedligehold af området i form af en driftoverenskomst, som er udarbejdet af COWI i samarbejde med de to parter.

En driftsoverenskomst af den her type skal være et dynamiske dokument, der udvikler sig i takt med, at der udvikles nye og billigere driftsmetoder. Der er planlagt fælles gennemgang af anlæggene med jævne mellemrum, og det er desuden muligt for hver af parterne at indkalde til syn, når et sådant behov opstår.

En vigtig del af denne overenskomst er klarlæggelse af, hvilken vedligeholdelsesstand de enkelte anlæg skal driftes og vedligeholdes til. Da afvandingskanalen også skal benyttes som skaterrampe, kræves der en større grad af vedligehold, idet ukrudt skal fjernes, og kanalen skal holdes pæn og ren for, at der kan skates på den. Skulle den alene have været anvendt til afvandingsledning, stilles der ikke samme krav til kanalens overflade. Som udgangspunkt drifter FORS kanalen, så den opfylder de spildevandtekniske krav. Kommunen får derefter mulighed for at tilkøbe en højere standard af vedligeholdelse, så den rekreative værdi for Musicon området sikres.

I et medfinansieret projekt som dette vil der altid være en risiko for, at parterne bliver uenige om ansvarsfordelingen og de økonomiske forhold. Dette er imødekommet ved at beskrive driften så præcist så muligt, så der ikke er noget ansvar, der falder ned mellem to stole.

F.eks. kan det forventes, at der fra tid til anden vil ende forskellige større genstande i regnvandsbassinet, som ikke naturligt høre til, eksempelvis cykler, borde og stole. Da regnvandsbassinet er konstrueret med en membran, der kræver en nænsom oprensningsmetode, vil det kunne påføre FORS, der drifter regnvandsbassinet, ekstraordinære driftsomkostninger. Der kan også være tale om egentlige skader, som måske retteligt hidrører fra brugerne af parken og deres adfærd. Derfor har parterne i overenskomsten mulighed for at drøfte den økonomiske fordeling på administrativ niveau.

Grundprincippet er, at FORS vedligeholder det forsyningsteknisk anlæg til det niveau, som spildevandsloven kræver. Tilsvarende drifter kommunen parken efter sædvanlige park- og vejforskrifter. I grænsefladerne er der taget eksplicit stilling til ansvar og udgiftsfordeling, så parterne kun dækker de omkostninger, som de har hjemmel til at afholde.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Jes Høgsberg Lind / jehl@cowi.com